Statement from the ASEAN LGBTIQ Caucus ASEAN Human Rights Declaration Refuse to Protect LGBTIQ Rights!

For immediate release
សម្រាប់ចេញផ្សាយភ្លាមៗ

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន បណ្តុំអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា (LGBTIQ)
សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបដិសេដមិនការពារសិទ្ធិអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា (LGBTIQ)

We, the ASEAN LGBTIQ Caucus are outraged and disappointed by the forthcoming decision of the ASEAN Head of States to adopt the AHRD that intentionally excludes sexual orientation and gender identity (SOGI). Despite countless attempts and demands by the members of civil society, including LGBTIQ groups, to push for its inclusion, ASEAN have remained reticent to the attempts. This AHRD not only shows a lack of respect to LGBTIQ people but also makes a mockery of the international human rights values and principles that all nations and citizens abide by and are held accountable to.

ពួកយើងដែលស្ថិតក្នុងបណ្តុំអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា(LGBTIQ) នៅអាស៊ាន មិនពេញចិត្ត និងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តដែលនឹងខិតជិតមកដល់របស់មេដឹកនាំអាស៊ាន ដែលដាក់ឲ្យអនុម័តសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដោយមានចេតនាមិនដាក់ឬរាប់បញ្ចូលការកំណត់និន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ (SOGI) ។ ដោយសារតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើន និងតម្រូវការពីសមាជិកសង្គមស៊ីវិល រួមទាំងក្រុម LGBTIQ ជម្រុញឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលរបស់វា ទៅក្នុងអាស៊ាននៅតែមិនរួញរាក្នុងការប្រឹងប្រែងឡើយ។ សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការខ្វះខាតទៅលើការគោរពចំពោះប្រជាជន LGBTIQ ទេ ថែមទាំងបង្កើតការមើលងាយទៅលើតម្លៃ និងគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សអន្ដរជាតិ ដែលគ្រប់ជាតិសាសន៍ និងប្រជាជនទាំងអស់ទទួលបានដោយស្របច្បាប់ និងមានទំនួលខុសត្រូវ។

“Evidently, the numerous failed attempts to engage with AICHR and the recent adoption of ASEAN Declaration with no mention of SOGI, sends a clear message that the human rights of LGBTIQ people are irrelevant to them,” explained Vien Tanjung, founder of Her Lounge.
“តាមការពិតជាក់ស្ដែង ការប្រឹងប្រែងដែលបរាជ័យជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងការអនុម័តថ្មីៗនេះនៃសេចក្ដីប្រកាសអាស៊ានដែលមិននិយាយពីនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយែនឌ័រ (SOGI) ផ្ញើរសារយ៉ាងច្បាស់ថាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជន LGBTIQ មិនទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះទេ” ពន្យល់ដោយ Vien Tanjung ប្រធាននៃក្រុម Her Lounge.
All 10-member countries of ASEAN have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which have specific provisions of non-discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, and are therefore, obliged to protect and promote the rights of LGBTIQ people in the ASEAN region.

ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ បានធ្វើសច្ចានុមត័ទៅលើអនុសញ្ញានៃការលុបបំបាត់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ដ្រី (CEDAW) និងអនុសញ្ញានៃសិទ្ធិកុមារ (CRC) ដែលមានបញ្ញត្តិជាក់លាក់នៃការគ្មានការរើសអើងទៅលើមូលដ្ឋាននៃការតម្រង់ទិសនៃភេទ និងអត្តសញ្ញាណយែនឌ័រ ដូច្នេះអាស៊ានត្រូវតែការពារ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសិទ្ធិរបស់មនុស្ស LGBTIQ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

“Malaysia is a member country of the UN Human Rights Council and Malaysia was re-elected for the second term this year. It is shocking that ASEAN with such collective expertise and knowledge on human rights; discrimination is still persistent in this region. This is evidenced by the exclusion of SOGI in the AHRD,” said Thilaga, an LGBTIQ activist.
“ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយឆ្នាំនេះ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើនៅអាណត្តិទីពីរទៀត។ វាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើរណាស់ដែលអាស៊ានពោរពេញទៅដោយអ្នកដែលមានជំនាញ និងចំណេះដឹងនៅលើសិទ្ធិមនុស្សដូចនេះ ការរើសអើងនៅតែកើតមាននៅក្នុងតំបន់នេះ។ នេះគឺជាភស្តុតាងនៃការមិនរាប់បញ្ចូលនៃ SOGI នៅក្នុង AHRD” និយាយដោយ Thilaga សកម្មជន LGBTIQ ។

In order for the AHRD to be a relevant and credible human rights tool that protects and benefits the ASEAN community as a whole without discrimination as it aspires to be, the declaration has to be consistent with existing international human rights laws.
ដើម្បីឲ្យ AHRD ជាឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលគួរឲ្យជឿជាក់ និងជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយដែលការពារ និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលដោយគ្មានការរើសអើងដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់វា សេចក្ដីប្រកាសនេះត្រូវតែមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ។

Jean Chong of Sayoni from Singapore also expressed her disappointment to the exclusion of SOGI in the AHRD. “No ASEAN citizen can aspire to her/his fullest potential as a citizen in their respective country with the tunnel vision and self serving approach of their governments.”
Jean Chong នៃក្រុម Sayoni មកពីប្រទេសសិង្ហបូរីក៏បានចូលរួមដោយអស់សង្ឃឹមនៃការមិនដាក់បញ្ចូលនូវ SOGI នៅក្នុង AHRD ។ “គ្មានប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានណាចង់ប្រាថ្នាសក្ដានុពលដ៏ពេញលេញបំផុតរបស់ពួកគេជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការគោរពប្រទេសដែលមានចក្ខុវិស័យដ៏តូចចង្អៀត និងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនោះទេ។”

“We encourage everyone to publicly denounce support and legitimacy of the ASEAN Declaration. The priority of this declaration is not human rights, but economic and political interests of the ASEAN states at the expense of the ASEAN peoples,” explained Ging Cristobal, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
“យើងជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រនិងការថ្កោលទោសជាសាធារណៈ និងភាពស្របច្បាប់នៃសេចក្តីប្រកាសអាស៊ាន។ អាទិភាពនៃសេចក្ដីប្រកាសនេះមិនមែនស្ថិតលើសិទ្ធិមនុស្សទេ គឺជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយនៃរដ្ឋអាស៊ានទៅលើការចំណាយរបស់ប្រជាជនអាស៊ាន។” ពន្យល់ដោយ Ging Cristobal គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៃអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា។

BACKGROUND
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a regional organization established in 1967 that comprises of countries in the South East Asia region. In 2009, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) was formed to promote and protect the human rights of people in the region and was tasked to formulate the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), which aimed to standardize all human rights of all people in the Southeast region of Asia.
សមាគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺជាអង្គការតំបន់មួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៧ ដែលរួមមានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នយ៍។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងមានមុខងារបង្កើតសេចក្ដីប្រកាសរបស់អាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស ដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

CONTACT INFO:
Ging Cristobal, IGLHRC, Philippines – gcristobal@iglhrc.org / +639175570405
Srorn Srun, RoCK Cambodia – ssrorn09@gmail.com / +855092300006
Jean Chong, Sayoni, Singapore – jean@sayoni.com / +6597475756 / in Cambodia +85515720997
Vien Tanjung, HerLounge, Indonesia – vien.tanjung@gmail.com / +628568666101
Thilaga Sulathireh, Queer activist Malaysia – thilaga.sulathireh@gmail.com / +60176306795

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន៖
ហ្គីង គ្រីស្តោប៊ល ប្រទេសហ្វីលីពីន – gcristobal@iglhrc.org / +639175570405
ស្រ៊ុន ស្រ៊ន, RoCK ប្រទេសកម្ពុជា – ssrorn09@gmail.com / +855092300006
ជីន ឆុង, Sayoni, ប្រទេសសិង្ហបូរី – jean@sayoni.com / +6597475756 / លេខទូរស័ព្ទនៅកម្ពុជា +85515720997
វៀន តាំជួង, HerLounge, ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី – vien.tanjung@gmail.com / +628568666101
ធីឡាហ្គា ស៊ូឡាធើរ៉េ, សកម្មជនអ្នកមិនគ្រប់លក្ខណៈ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី – thilaga.sulathireh@gmail.com / +60176306795

Endorsed by, គាំទ្រដោយ៖

1. Akei, Philippines
១.Akei ហ្វីលីពីន
2. Aksi for Gender, Social and Ecological Justice, Indonesia
២. Aksi សម្រាប់យេនដ័រ យុត្តិធម៌សង្គម និងបរិស្ថាន ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
3. Alliance of Young Nurse Leaders & Advocates International Inc., Philippines
៣. សារជីវកម្មសម្ព័ន្ធអ្នកដឹកនាំគិលានុបដ្ឋាយិកាវ័យក្មេង និង ការផ្ដល់យោបល់អន្តរជាតិ ប្រទេសហ្វីលីពីន
4. Amnesty International Philippines
៤. ការលើកលែងទោសអន្តរជាតិហ្វីលីពីន
5. Anjaree, Thailand
៥. Anjaree ប្រទេសថៃ
6. Arus Pelangi, Indonesia
៦. Arus Pelangi ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
7. Asia Pacific Transgender Network (APTN)
៧. បណ្ដាញអ្នកប្តូរភេទអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
8. B-Change Foundation, Philippines
៨. អង្គការ B-change ប្រទេសហ្វីលីពីន
9. Babaylanes, Philippines
៩. Babaylanes ប្រទេសហ្វីលីពីន
10. Bahaghari Dasmarinas, Ekklesia Tou Theou (Church of God), Philippines
១០. Bahaghari Dasmarinas, Ekklesia Tou Theou (វិហារនៃព្រះជាម្ចាស់) ប្រទេសហ្វីលីពីន
11. CamASEAN Youth’s Future Group Work for Human Rights, Cambodia
១១. ក្រុមអនាគតយុវជន CamASEAN ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស អាស៊ាននៅប្រទេសកម្ពុជា
12. Drodrolagi Movement, Fiji
១២. ចលនា Drodrolagi ប្រទេសហ្វីជី
13. For Gender Identity and Sexual Orientation Rights Project (For-SOGI), Thailand
១៣. គម្រោងសម្រាប់អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ និង សិទ្ធិនិន្នាការភេទ(For-SOGI) ប្រទេសថៃ
14. Forum LGBTIQ Indonesia
១៤. វេទិការ LGBTIQ ឥណ្ឌូនេស៊ី
15. Free Community Church, Singapore
១៥. វិហារសហគមន៍សេរី ប្រទេសសិង្ហបូរី
16. GAYa NUSANTARA, Indonesia
១៦. GAYa NUSANTARA ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
17. GWLmuda – Indonesian National Coalition of Young Gay, Waria and other MSM, Indonesia
១៧. GWLmuda សម្ព័ន្ធភាពជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៃប្រុសដែលស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
18. Harry Benjamin Syndrome (HBS), Indonesia
១៨. Harry Benjamin Syndrome (HBS) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
19. HerLounge, Indonesia
១៩. Her Lounge ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
20. Indignation, Singapore
២០. ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ប្រទេសសិង្ហបូរី
21. Indonesia for Human’s
២១. ឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីមនុស្ស
22. Indonesian Women’s Coalition for Justice and Democration (Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi), Indonesia
២២. សម្ព័ន្ធភាពស្ដ្រីឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីយុត្តិធម៌ និងប្រជាធិបតេយ្យ (Koalisi Perempuan Indonesia untuk
Keadilan dan Demokrasi) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
23. International Commission of Jurists
២៣. គណៈកម្មាការអន្ដរជាតិនៃអ្នកជំនាញច្បាប់
24. International Gay Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
២៤. គណៈកម្មការអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា(IGLHRC)
25. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ASIA
២៥. សមាគមន៍អន្តរជាតិអាស៊ីនៃស្រ្តីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា បុរសស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា អ្នកប្តូរភេទ អ្នកដែលមាន
រូបរាងដូចស្រីផងប្រុសផងនិងឃ្វៀរ
26. iSee, Vietnam
២៦. iSee ប្រទេសវៀតណាម
27. Justice for Sisters, Malaysia
២៧. យុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនស្រី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
28. KANHNHA, Cambodia
២៨. កញ្ញា ប្រទេសកម្ពុជា
29. Knowledge and Rights with Young people through Safer Spaces (KRYSS), Malaysia
២៩. ចំណេះដឹង និងសិទ្ធិជាមួយយុវជនតាមរយៈចន្លោះសុវត្ថិភាព(KRYSS) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
30. Ladlad Region II, Philippines
៣០. តំបន់ Ladlad ២ ប្រទេសហ្វីលីពីន
31. Likhaan Center For Women’s Health, Philippines
៣១. មជ្ឈមណ្ឌល Likhaan សម្រាប់សុខភាពស្ដ្រី ប្រទេសហ្វីលីពីន

32. Lunduyan ng Sining, Philippines
៣២. Lunduyan ng Sining ប្រទេសហ្វីលីពីន
33. Malaysian Civil Liberties Movement (MCLM), Malaysia
៣៣. ចលនាសេរីភាពប្រជាជនស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
34. Migrant Forum in Asia
៣៤. វេទិការជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងអាស៊ី
35. Oogachaga, Singapore
៣៥. Oogachaga ប្រទេសសិង្ហបូរី
36. Our Voice Indonesia
៣៦. សម្លេងរបស់យើង ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
37. People like Us, Singapore
៣៧. ប្រជាជនដូចពួកយើង ប្រទេសសិង្ហបូរី
38. Pergerakan Indonesia
៣៩. Pergerakan ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
39. Perkumpulan Equitas Indonesia (Equitas Indonesia Association), Indonesia
៣៩. Perkumpulan Equitas ឥណ្ឌូនេស៊ី (សមាគមន៍ Equitas ឥណ្ឌូនេស៊ី) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
40. Philwomen on ASEAN, Philippines
៤០. Philwomen ចំពោះអាស៊ាន ប្រទេសហ្វីលីពីន
41. Philippine Forum on Sports, Culture, Sexuality and Human Rights (TEAM PILIPINAS)
៤១. វេទិកាហ្វីលីពីនលើកីឡា វប្បធម៌ ផ្លូវភេទ និងសិទ្ធិមនុស្ស (ក្រុម PILIPINAS)
42. Pink Dot, Singapore
៤២. ភីងដត់ឬចំនុចផ្កាឈូក ប្រទេសសិង្ហបូរី
43. Project X, Singapore
៤៣. គម្រោង X ប្រទេសសិង្ហបូរី
44. Projek Dialog, Malaysia
៤៤. Projek Dialog ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
45. Proud to be LGBT Campaign (PTBL)
៤៥. យុទ្ធនាការមោទនភាពជា LGBT
46. Q-Munity – Queer activism through arts and films, Indonesia
៤៦. Q-Munity សកម្មជននិយមអ្នកខុសប្រក្រតីតាមរយៈសិល្បៈ និងភាពយន្ត ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
47. Rainbow Community Kampuchea (RoCK), Cambodia
៤៧. សហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជា (RoCK) ប្រទេសកម្ពុជា
48. Rainbow Pilipinas Production
៤៨. ផលិតកម្មឥន្ទនូ Pilipinas
49. Rainbow Rights, Project, Inc., Philippines
៤៩. សារជីវកម្មសិទ្ធិឥន្ទនូ គម្រោង ប្រទេសហ្វីលីពីន
50. Safe Singapore, Singapore
៥០. សុវត្ថិភាពសិង្ហបូរី ប្រទេសសិង្ហបូរី
51. Sayoni, Singapore
៥១. Sayoni ប្រទេសសិង្ហបូរី
52. Seksualiti Merdeka, Malaysia
៥២. Seksualiti Merdeka ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

53. Singapore Anti-Death Penalty Campaign, Singapore
៥៣. យុទ្ធនាការប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មមរណភាពសិង្ហបូរី ប្រទេសសិង្ហបូរី
54. SinQSA (Singapore Queer Straight Alliance), Singapore
៥៤. SinQSA (សម្ព័ន្ធត្រង់នៃជនខុសប្រក្រតីសិង្ហបូរី) ប្រទេសសិង្ហបូរី
55. Solidaritas Perempuan, Indonesia
៥៥. Solidaritas Perempuan ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
56. Sons, Singapore
៥៦. កូនប្រុស ប្រទេសសិង្ហបូរី
57. South East Asian Committee for Advocacy (SEACA)
៥៧. គណៈកម្មការអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ផ្ដល់យោបល់(SEACA)
58. Southeast Asia Women’s Caucus on ASEAN
៥៨. កិច្ចប្រជុំស្ត្រីអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើអាស៊ាន
59. TLF Collective Share, Philippines
៥៩. TLF បណ្ដុំនៃការចែករំលែក ប្រទេសហ្វីលីពីន
60. Thai Transgender Alliance, Thailand
៦០. សម្ព័ន្ធជនជាតិថៃដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរភេទ ប្រទេសថៃ
61. The Alliance of Young Health Advocates, Philippines
៦១. សម្ព័ន្ធនៃអ្នកផ្ដល់យោបល់សុខភាពវ័យក្មេង ប្រទេសហ្វីលីពីន
62. The Cambodian Human Rights and Development Association- ADHO, Cambodia
៦២. សមាគមន៍សិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ADHO ប្រទេសកម្ពុជា
63. The Lesbian Activism Project, Philippines
៦៣.គម្រោងសកម្មជននិយមនៃស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ប្រទេសហ្វីលីពីន
64. Think Centre, Singapore
៦៤. មជ្ឈមណ្ឌលនៃការគិត ប្រទេសសិង្ហបូរី
65. Transgender Colors, Inc. Cebu City, Philippines
៦៥. សារជីវកម្មពណ៌នៃអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរភេទ ទីក្រុង Cebu ប្រទេសហ្វីលីពីន
66. Women’s Legal and Human Rights Bureau (WLB), Philippines
៦៦. ការិយាល័យច្បាប់សម្រាប់ស្ដ្រី និងសិទ្ធិមនុស្ស(WLB) ប្រទេសហ្វីលីពីន
67. Young Out Here, Singapore
៦៧. យុវជននៅខាងក្រៅនេះ ប្រទេសសិង្ហបូរី
68. Youth Voices Count, Regional Network of young MSM and TG, Asia Pacific
៦៨. ការរាប់សម្លេងយុវជន បណ្ដាញតំបន់នៃ MSM និង TG អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

The ASEAN LGBTIQ Caucus released a petition on November 6, 2012 to mobilize support for the inclusion of the sexual orientation and gender identity in the ASEAN Human Rights Declaration. 1,384 individuals signed the petition.

កិច្ចប្រជុំអាស៊ាន LGBTIQ បានចេញផ្សាយពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលនគាំទ្រសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលនៃការតម្រង់ទិសនៃភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រទៅក្នុងសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាន។ មានមនុស្ស ១.៣៨៤ នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនេះ៕

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s