បណ្ណសារ

ហេតុអ្វីបានជាក្រុមគ្រួសារបង្ខំកូនដែលស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាអោយរៀបការ?

មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ជាស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវក្រុមគ្រួសារជឿថានាងមានជំងឺវិកលចរិក។ពួកគេបាននាំនាងទៅអោយគ្រូខ្មែរព្យាបាល។គ្រូមន្តអាគមន៍នោះបានយកធូបដុតបាតជើង បាតដៃនិងក្បាលរបស់នាង។នាងជាអ្នករស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

មិត្តភក្តិស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា៣នាក់ទៀតរបស់ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តរត់ចោលផ្ទះនិងបោះបងគ្រួសារចោលដោយសារពួកគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបង្ខំអោយរៀបការជាមួយបុរស។

តាមគោលការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយ៉កយ៉ាក៌ាតាគោលការណ៍ទីបីសិទ្ធិរបស់នាងត្រូវបានគេរំលោភ!

គោលការណ៍ ៣ ៖ សិទិ្ធទទួលបានការទទួលស្គាល់ចំពោះមុខច្បាប់
បុគ្គលគ្រប់រូប មានសិទ្ធិឲ្យគេទទួលស្គាល់នៅគ្រប់ទីកន្លែង ថាជាមនុស្សចំពោះមុខច្បាប់ ។ បុគ្គលដែលមាននិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រខុសពីគេ មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ នៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវិត ។ និន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័ររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនីមួយៗ ហើយក៏ជាទិដ្ឋភាពមូលដ្ឋាននៃការតាំងចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសេរីភាព ។ គ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យ ទទួលការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត រួមទាំងការវះកាត់ប្តូរភេទ ការព្យាបាលមិនឲ្យមានកូន ឬការព្យាបាលអ័រម៉ូន ដើម្បីទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ ចំពោះអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ នោះទេ ។ គ្មានស្ថានភាព ដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬភាពជាឳពុកម្តាយ ត្រូវបានគេស្នើឡើង ជាលក្ខខណ្ឌរារាំងការទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ នៃអត្តសញ្ញាណយេនឌ័ររបស់បុគ្គលណាមួយឡើយ ។ គ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានរងសម្ពាធឲ្យលាក់បាំង រងការទប់ស្កាត់ឬបដិសេធអំពីនិន្នាការភេទ ឬអត្តសញ្ញាណយេនឌ័ររបស់បុគ្គលនោះទេ ។

រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចត្រូវ ៖
ក. ធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូប ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ ចំពោះបញ្ហាស៊ីវិល ដោយគ្មានការរើសអើងលើនិន្នាការភេទ ឬអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ហើយត្រូវបានផ្តល់ឱកាសប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនេះ រួមទាំងសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចុះកិច្ចសន្យា និងក្នុងការគ្រប់គ្រង ការធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទិ្ធ ការទទួលបាន (រួមទាំងការទទួលបានកេរមរតក) ការរៀបចំចាត់ចែង ការប្រើប្រាស់ និងការរំលាយទ្រព្យសម្បតិ្តនានា
ខ. ចាត់វិធានការខាងនីតិបញ្ញត្តិ ខាងរដ្ឋបាល និងវិធានការផ្សេងទៀត ដើម្បីគោរព និងទទួលស្គាល់ឲ្យបានពេញលេញ នូវសិទ្ធិស្របច្បាប់ ក្នុងការទទួលបានការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមា្នក់ៗ
គ. ចាត់វិធានការខាងនីតិបញ្ញត្តិ ខាងរដ្ឋបាល និងវិធានការផ្សេងទៀត ដើម្បីធានាឲ្យបានថា នីតិវិធីដែលរដ្ឋចេញលិខិតស្នាមបញ្ជាក់អំពីភេទ/យេនឌ័ររបស់បុគ្គលនីមួយៗ រួមមាន សំបុត្រកំណើត, លិខិតឆ្លងដែន, ឯកសារបោះឆ្នោត, និងឯកសារផ្សេងទៀត ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសាមីខ្លួននោះផ្ទាល់
ឃ. ធានាថានីតិវិធីទាំងនោះ មានប្រសិទ្ធផល សុក្រិតភាព និងគ្មានការរើសអើង ព្រមទាំងគោរពនូវភាពថ្លៃថ្នូរ និងឯកទត្តភាពដល់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ
ង. ធានាថារាល់ការកែប្រែឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ ក្នុងគ្រប់បរិបទទាំងអស់ នៅពេលដែលច្បាប់ឬគោលនយោបាយនានា តម្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់ ឬវែកញែកអំពីយេនឌ័ររបស់បុគ្គល
ច. អនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលមានគោលដៅផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសង្គមកិច្ច ដល់ជនទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរ ឬបន្លាស់ប្តូរភេទ ។

Advertisements

Paying a steep price for love

Phlong Srey Rann, 20, shuffled across the dusty prison grounds in her blue and white prison garb early yesterday morning as though she had resigned herself to spending the next four and a half years behind bars for having sex with her girlfriend.

She slouched in the wooden chair provided for her and displayed little emotion as she discussed the events that led to her imprisonment. During a visit on December 28, she had appeared hopeful that her ordeal was nearing an end.

Yesterday, however, the former factory worker expressed little hope that she would be released, although she continued to assert her innocence, insisting that the case against her had been concocted by her girlfriend’s family, who would not tolerate their daughter’s same-sex relationship.

“On August 10, 2011, [her girlfriend’s] brother filed a complaint that I was illegally detaining her. The police then arrested me and accused me of illegal detention and human trafficking,” Phlong Srey Rann explained.

In November, a judge convicted her of having sexual intercourse with a minor and sentenced her to five years in prison.

The “minor” involved was a co-worker she had met at a shoe factory in Kandal province. They had been together for more than a year.

“I told police that I was not [involved in] human trafficking and that we loved each other. I don’t understand why her brother filed a lawsuit against me,” Phlong Srey Rann said.

Letters between the two support these claims. One from her girlfriend identifies an older brother as the source of the problem. “My brother is forcing me to stop having a relationship with you, but I have to overcome it . . . you are the person whom I love so much,” the hand-written letter reads.

Phlong Srey Rann said it was news to her that her girlfriend was under age. Her girlfriend’s family had provided falsified documents to the court identifying their daughter as only 14 years old, she said.

Those documents had led to her conviction.

“My girlfriend’s family lied to the court when they said she was only 14 years old,” Phlong Srey Rann said.

Cambodian labour law stipulates that factory workers must be 18 or older, which would mean that her girlfriend had been working in the factory since she was 13.

Ying Dong Shoes, a member of the Garment Manufacturers’ Association of Cambodia, insisted, however, that it strictly adhered to labour laws.

Lei Shi Ken, an administration official at the factory, told the Post yesterday the factory “only hires girls that are 18 and above” and a birth certificate and identification card was required for each employee.

Labour ministry officials frequently monitored the factory and had never made complaints, he said.

Copies of Phlong Srey Rann’s girlfriend’s birth certificate and family book submitted to the factory and obtained by the Post state that she was born on March 9, 1992, which would make her 19 at the time of Phlong Srey Rann’s arrest.

Rights workers and members of Cambodia’s nascent gay community say the case is simply an example of homophobia. Moreover, they say, the country’s weak judicial system has been used by an angry family to break apart a relationship between two young women.

Sokly Hem, the sexual orientation and gender identity project co-ordinator at the Cambodian Centre for Human Rights, yesterday called on the court “to bring justice” to Phlong Srey Rann.

“She should not be punished for having a same-sex relationship,” he said, urging officials to “conduct a full and proper investigation”.

Phlong Srey Rann plans to appeal the court’s decision, but at this point has no lawyer.

She said she worried most about her family, who depended on her monthly wage of US$61. “I have to look after and support my family. I am the sole supporter . . . we are so poor,” she said.

Srey Rann’s father, a former soldier, echoed these concerns.

“Every day we depend on this daughter to support our family because she works in the factory,” Phlong Sokha said outside the prison in late December. His wife said she worried more about her daughter. “She is so sad in prison. I pity her so much,” she said.

Both parents appeared distraught, bewildered, frightened and unsure of what to do.

Lim Matharon, the presiding judge in the case, could not be reached for comment.

Chan Reasey Pheak, Phlong Srey Rann’s court-appointed lawyer, said she was no longer involved in the case and refused to comment.

Phlong Srey Rann’s girlfriend had been taken back to her village in Kampot by her family, people familiar with the case said. She was confined to her parents’ home and her mobile phone has been taken from her, they said.

Still, a letter slipped through. “I love only you. I will never love other. If my family does not love you, I will still love you forever.”

___________________________________

 • Source: Phnom Penh Post
 • Date: Thursday, 26 January 2012
 • Text: Kristin Lynch and Sen David with additional reporting by Cassandra Yeap and Vincent Macisaac

Lesbian Love Comes to Surface

It might not be strange to see male couples walking along the street in this day and age. However, many lesbians are still afraid of being honest about their sexual orientation, and hide it from their friends and families.

“Being a lesbian is not my personal wish, but it comes naturally,” Nhen Sombo said. Now aged 31, Nhen Sombo realised she was a lesbian back when she was a child and knew it was something she couldn’t change about herself.

“I don’t love men. Still, I’m as ordinary as others,” she said.

For some women, the decision is not as natural as it is for Nhen Sombo. They’ve turned to the same sex because of traumatic experiences with men, such as domestic violence or infidelity.

At the age of 20, Jessica, who asked for her real name not to be revealed, said that she used to have many boyfriends before becoming a lesbian. However, her experiences with men were cold and disheartening; but her experiences with women are sympathetic and relatable.

“Before, I never thought I was homosexual. But after spending time with other lesbians, I’ve found these women quite warm. They care about me and understand me, even when it comes to little stuff. My boyfriends never understood at all,” Jessica said.

“Also, lesbian women are definitely not demanding when it comes to sex, while men ask me for it all the time.”

Ms Sothearoth, 22, a university student, said that although she identifies with being a lesbian, she’s not sure if it’s biological or not. Her decision to love other females was prompted by the pain of growing up with a physically and emotionally abusive father, who eventually abandoned her family.

“I don’t like men,” she said. “They are irresponsible. They love to make women hurt and keep us controlled, while they have many lovers.

“Honestly, I would rather be a lesbian, even though I don’t think I am, than dare to love a man.”

Lesbians face many challenges in Cambodian society; first and foremost, finding a role in family life. Second, they often face discrimination from their families and offices.

Nhen Sombo, for instance, had to leave home after telling her family she was a lesbian. Then, in 1997 when she applied for employment as a garment worker in Phnom Penh, she was denied the job for looking too masculine.

“I felt isolated, but I have never given up,” she said.

Currently, Nhen Sombo works as a security guard.

The Women’s Network for Unity (WNU) and the Rainbow Community Kampuchea (ROCK) are working to find gays and lesbians a voice in society. These two NGOs encourage homosexuals to be open and honest.

Noy Sitha, a volunteer at ROCK, said: “We’ve formed ROCK to find legal and social acceptance for homosexuals. They were brave enough to express themselves, and it is within their freedom to have happiness.”

“ROCK and WNU will stay by their sides.”

________________________________

 • Source: LIFT
 • Text: Ou Banung &Ven Sakol
 • Date: Dec 28, 2011

Being A Homosexual Under the Khmer Rouge Regime

Sotheavy Sou , 68, gay and married by force under the Khmer Rouge regime, managed to sustain sexual relationships with men during this period, sometimes out of desire, and sometimes out of necessity

Gay men in Cambodia rarely have to be faced with direct hostilities on the part of their fellow-citizens, but are more often pressurised by their own family into complying with social conventions, most of the time by marrying a person of the opposite sex and starting a family. They often tend to conceal their identity but some simply cannot hold back their femininity. What type of life did they lead under the Khmer Rouge regime? How were they treated under the ideology of Democratic Kampuchea, which aimed at putting all Khmer people in a mould, destroying differences and imposing a morality and a way of life that resembled monastic life? Here are the stories of two survivors.

Status of gay men before the Khmer Rouge

Phong Tan, a Cambodian anthropologist who carried out for the UNESCO a study entitled “Ethnography of sexual relationships between men in Cambodia”, explains: “We cannot really say that love relationships between two people of the same sex were accepted by the Cambodian society [before the arrival of the Khmer Rouge to the power], but one-night stands between two gay men were tolerated”.

Sou Sotheavy, who is now in his late sixties, was rejected by his relatives when they discovered he had had a love affair with another boy. It was before the 1970s and he was only 14 years old then. He ended up having sex with foreigners in the streets of Phnom Penh so as to pay for his studies. “At that time, people did not approve of gay relationships. However, I have never been so much exposed to discrimination and threats of all sorts as when I lived under the Pol Pot regime”, he recalled.

Forced to masculinise themselves

Sotheavy had to abandon the idea of wearing a sarong, as he was forced by the Khmer Rouge to adopt trousers, a short haircut and more “manly” attitudes. Some of his gay friends, also living in the Takeo province, took too long to adjust to this new behaviour or got caught “red-handed”. The sentence did not take long to be proclaimed, and around ten gay couples were arrested and eliminated.
Sotheavy, who still bears the scars of forced labour in the fields, to which he was compelled “despite a frail feminine body”, reports: “The Khmer Rouge were aware of the existence of love between men but did not really understand how it worked sexually speaking… At the beginning of the regime, they launched an operation for the extermination of gay men, because they considered them not only as ‘useless’ individuals, but also as potentially detrimental to the revolution. This was a proper dictatorship. As soon as the ‘black pyjamas’ caught us moving or behaving in a feminine way, we were labelled as enemies of Angkar [the supreme organisation which was a façade for all the leaders of the Communist Party of Kampuchea] and condemned to die”.

Resorting to prostitution to get more rice

Despite the forced rigour of the Pol Pot regime, Sotheavy managed to sustain sexual relationships with other men. He openly confesses that most of them actually came from the Khmer Rouge ranks. Today, he claims to be unable to remember how many men he actually had sex with, but adds that he used to be ‘selective’. “I was only interested in those who could offer me some reward in exchange for this ‘service’. I did not have the choice, I had to provide food to my old mother. During these hard times, we had got back in touch with each other… I showed flexibility in front of the Khmer Rouge, and this attitude paid off in the end. Some of them showed me tenderness by offering me some rice in exchange for my company.”

Sou Sotheavy rapidly ended up bonding with the Khmer Rouge cadres who shared the same desire as him. He even admitted having introduced young Khmer Rouge soldiers to homosexual relationships. “Convincing them was easy. They were as terrified as the others to commit an act that Angkar would see as ‘immoral’. I explained to them that it was easier to conceal a relationship with another man than it was with a woman. In order to approach them, I used to start talking about this and that, the weather, nature… And little by little, I began fondling them so as to trigger desire in them”, Sotheavy explained, quite relaxed, and for whom little faraway bushes had become love nests over time.

The Khmer Rouge regime unwittingly encouraged homosexuality

The Khmer Rouge only acknowledged marriage as a valid union. Any extra-conjugal relationship was forbidden. Still, as pointed out by Phong Tan, “this regime nevertheless created an environment which encouraged homosexual relationships”. Women and men were separated in distinct camps and they were not allowed to communicate or even see each other”. Furthermore, “the Khmer Rouge were willing to reorganise the whole Cambodian society by destroying the pattern of the family unit and splitting people apart according to their gender. This triggered the development of sexual urges among people – and more particularly among young soldiers called up to the front – who needed to satisfy their urge and yielded to the temptation of intercourse with other men living in their camp, without Angkar noticing it whatsoever”.

Generally speaking, homosexuality only involved Khmer Rouge soldiers and “base people”, who enjoyed more leeway and were showed more respect than “new people” (who came from the cities and were consequently associated with the old regime and considered as enemies of Angkar). Sotha, a lesbian from Phnom Penh now going on her 60th birthday, managed to seduce Khmer Rouge women. Thanks to the protection they offered her, she escaped a certain death more than once. She remembers that “’new people’ used to live in fear and would never have dared hanging around with the Khmer Rouge, but we, ‘base people’, did as we liked!” Sotha, at that time, knew of her attraction towards women but had never heard about homosexuality before the Khmer Rouge regime.
“Once”, she recalls, “a woman from the village, whose relatives held positions in the supervisory Khmer Rouge staff, turned up and asked me to come and live with her on the sly. To avoid problems, I accepted her advances. The young Khmer Rouge living nearby never dared denouncing us.”

The policy of forced marriages

In March 1977, two hundred couples were married by force in Takeo. Sotheavy did not get away from the policy and was introduced to his wife, chosen by Angkar. There was no escaping the ceremony as it was a matter of life and death. That same night, he confessed his preference for men to his wife without wasting time, and told her she would be more like a sister to him. She showed understanding but told him she feared reprisals. As a matter of fact, the Khmer Rouge militias had received the order of spying on the new couples by sneaking under the bedroom of their stilt house to make sure they consummated the marriage.

“As I did not touch my wife the first night, the spies denounced us to the village chief. The latter warned me that if I did not honour my wife and procreated with her, I would be re-educated, or in other words killed. Hence, I complied and my wife became pregnant. We had a son together”, Sotheavy told in detail. They got divorced as soon as the regime fell.

After his marriage, doubts and rumours about his homosexuality faded, but Sotheavy did not renounce to his natural preferences. He kept seeing men both out of pleasure and necessity in order to get additional rice shares. This dangerous game eventually led him to be caught. He was sent to prison and may well have spent the last hours of his life if it had not been for the prison manager, called Som, who took him under his wing. “He loved me passionately, and helped me the whole time I was detained. At the end of 1978, we managed to escape to reach Vietnam but he was killed on the way there. I still grieve his death today…”, Sotheavy said quietly, his splendid eyes suddenly filled with tears. 

Testifying against the Khmer Rouge and for homosexual rights

“I am willing to testify before the tribunal about the sufferings I went through under the Khmer Rouge regime and these murderous acts of madness. I am willing to talk about my fellow homosexual comrades who died because of the sole reason of their sexual orientation”, Sou Sotheavy claimed with determination. He says he is not afraid of the harsh criticism, not to say contempt that may erupt on the part of his peers if he testifies. He has already filed a complaint. “My testimony could also contribute to a change of mentalities and help Cambodians openly accept gay men.” Sotheavy, who continues prostituting himself despite his advanced age, does not feel any shame about opening up and talking about his difference. Being acknowledged for what you are and who you are is a struggle of a lifetime.

__________________________________

 • Text: Bopha Chheang
 • Source: Ka-set
 • Date: 02-07-2008

Her Girlfriend is Asked to Marry a Man

We are writing a sad story for only sharing you about how lesbian, gay, bi-sexual and transgender live their lives in such A Cultural and Traditional Country such Cambodia….

One of our LB friends now is facing a really bad situation. But we hope she is strong enough to fight. Her girl friend is asked to marry a man (she never knows the man).

What should our LB friend do to solve this problem?

 1. She(LB) needs to come out first; she needs to tell her parents about her feeling.
 2. How to tell her family; she needs to do it step by step of how to explain her family….at least they hear about her feeling.
 3. She is possible to convince her girlfriend’s parents in any way, but need to be safe and strategic activities.
 4. She and her girlfriend have to stand up at the same time. Talk and tell….

We are supporting you! Risk a little bit, you can make a change our beloved LB!

Real Life?

Most of people confused that real man is straight man, and real woman is woman!

Real means? Real means not fake! Real means not a lie.
If you are lesbian, your reality is lesbian! But if you are rejected by your family and society from being real, it means you are fake woman. You are not woman. Your real life is lesbian…and the same as gay, bi-sexual and transgender…

Why you need to be WHO YOU ARE? Because you have your real life!